DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

  • Najdete nás

Luční dětské hřiště


Provozní řád dětského hřiště

Návštěvní doba dětského hřiště:

duben – listopad 9:00 – 18:00
prosinec – březen 9:00 – 16:00

Důležitá telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Upozornění pro uživatele:

Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 15 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“.

Dodržujte věkovou hranici na jednotlivých herních prvcích.

Instalovaná zařízení:
Šplhací kostka se sítěmi a lezeckou stěnou – děti od 6 do 15 let
Houpačka ptačí hnízdo – děti od 4 do 12 let
Klouzačka – děti od 3 do 12 let
Pružinová houpačka – děti od 2 do 6 let

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí a je-li zařízení kluzké a jeho povrch vlhký;
2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;
3. Využívat hřiště ke komerčním účelům, reklamním a propagačním akcím;
4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
6. Vstupovat na neposekané travnaté plochy
7. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;
8. Děti nesmí vstupovat na herní prvky s helmou – hrozí nebezpečí uškrcení!

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;
5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, neodhazovat odpadky;
6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště.

Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště.

Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště tel: +420 724 004 720

Děkujeme Vám za dodržování provozního řádu.

Provozovatel: SKI-X RIDERS, Pod Rýchorami 90, Svoboda nad Úpou