Zemní telefon

  • Najdete nás

obri_ruka_logo

Přírodní telefon: Telefonování bez elektrického proudu

Sluch je schopnost vnímat zvuky, která je společná všem vyšším živočichům, kteří jsou vybaveni speciálním smyslovým orgánem, uchem. Člověk dokáže slyšet frekvence přibližně v rozmezí 20 Hz až 20 kHz. Někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 kHz, naopak s přibývajícím věkem se horní hranice snižuje. Běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 Hz do 800 Hz.

Také schopnost rozeznávat zabarvení zvuků, tedy jednotlivé tóny, se u lidí různí. Tato schopnost se označuje jako relativní sluch. Odhaduje se, že asi jeden člověk z 10 000 má absolutní sluch, takže dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech.

Díky tomu, že člověk má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientaci v prostoru, nicméně podstatně hůře než zrak. Zejména původ hlubokých nebo táhlých tónů se pomocí sluchu obtížně lokalizuje. Některá zvířata, například šelmy nebo přežvýkavci, dokážou natáčet ušní boltce, což jejich schopnost lokalizace původu zvuku zlepšuje.
Natural phone: telephoning without electric current

The sense of hearing is the ability to perceive sounds, which is common to all higher forms of animals equipped with a specialized hearing organ, the ear. A man can hear frequencies ranging approximately between 20 Hz and 20 kHz. Some young people can hear frequencies slightly above 20 kHz, by contrary the upper limit lowers with increasing age. The common human voice has frequency roughly 200 Hz – 800 Hz.

Also the ability to recognize timbre of sounds, that means individual tones, is different for everyone. This ability is called relative hearing. We estimate, that approximately one person out of 10 000 has an absolute pitch, and thus can distinguish even the slightest differences in tones.

Due to having his ears on opposing sides of the head, a man‘s hearing enables orientation in space, but significantly worse than the sight. In particular the source of deep or prolonged sounds is hard to localize by hearing. Some animals, for example beasts or ruminants, can direct their ears, which improves their ability to localize sound.

obri ruka